Tiêu chuẩn lao động quốc tế Disney (Disney ILS) – Đánh giá chứng nhận Disney ILS

Disney ILS là tiêu chuẩn lao động quốc tế của công ty The Walt Disney, tiêu chuẩn này được Disney đặt ra với mục tiêu nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sư tôn trọng ở bất kỳ nơi nào có sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Disney. Tiêu chuẩn này là một trong những thành phần quan trọng trong các nỗ lực về trách nhiệm công dân và chuỗi cung ứng có trách nhiệm của The Walt Disney.

Nội dung của Disney ILS

Bản quy tắc Disney (Quy tắc đạo đức cho các nhà sản xuất của Disney) Qui Tắc Đạo Đức Cho Các Nhà Sản Xuất của Disney (“Bản Qui Tắc Disney”) xác lập các tiêu chuẩn của Disney cho việc sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney. Như được mô tả dưới đây, những nguyên tắc được thể hiện thông qua Bản Qui Tắc Disney đều phù hợp với các quy ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế. Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế của Disney (“Chương Trình ILS”) quy định tất cả các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đều phải tiến hành các hoạt động Kiểm Định ILS trước khi sản xuất và Kiểm Định ILS định kỳ, cũng như cung cấp các Báo Cáo Kiểm Định ILS một cách thường quy, như được mô tả trong Sổ Tay Chương Trình ILS này. Quy định này nhằm mục đích cho phép Disney và các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu của Disney tăng cường tính minh bạch về điều kiện làm việc của các Đơn Vị Sản Xuất mà ở đó các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra, đồng thời thúc đẩy quá trình cải thiện liên tục để đáp ứng các quy định của Bản Qui Tắc Disney và các mục tiêu của Chương Trình ILS trong việc nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sự tôn trọng. Là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu của Disney, quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra tuân thủ Chương Trình ILS. Sổ Tay Chương Trình ILS này phác thảo các quy định dành cho các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu, đồng thời dẫn chiếu các tài liệu tham khảo để giúp quý vị thực hiện các nghĩa vụ của mình. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem kỹ Sổ Tay Chương Trình ILS này và đảm bảo rằng quý vị có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và năng lực thỏa đáng nhằm đáp ứng các kỳ vọng của Chương Trình ILS

Quy định chung của ILS Disney

1: Lựa chọn các đơn vị sản xuất phù hợp và tìm nguồn cung từ các quốc gia có nguồn cung được cấp phép.

Không sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney tại hoặc tìm nguồn cung cho các cấu phần sản phẩm hoặc nguyên phụ liệu từ các quốc gia không có tên trên danh sách các Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép của Disney. Ngoài ra, việc sản xuất tại và tìm nguồn cung từ một số Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép nhất định cũng phải chịu sự ràng buộc của các điều kiện và hạn chế mà quý vị phải tuân thủ.

2: Công bố tất cả các đơn vị sản xuất và gửi các văn kiện theo quy định một cách kịp thời:

Quý vị phải công bố từng Đơn Vị Sản Xuất, dù nó được đặt trụ sở ở đâu, trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Disney nào tại Đơn Vị Sản Xuất đó bằng cách gửi cho Disney Đơn Xin Ủy Quyền Sử Dụng Đơn Vị Sản Xuất và Thương Quyền (“FAMA”) một cách kịp thời.

3: Nhận được sự cho phép từ Disney trước khi tiến hành sản xuất:

Trước khi bắt đầu sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney tại bất kỳ Đơn Vị Sản Xuất nào mà quý vị dự kiến sử dụng, quý vị phải xin được một FAMA có chữ ký xác nhận từ Disney

4: Quản lý sự tuân thủ hiện hành và đáp ứng các yêu cầu về kiểm định ILS

định kì nếu cần:

Đào tạo cho các Đơn Vị Sản Xuất dự kiến sẽ sử dụng và hiện đang sử dụng về các quy định của Bản Qui Tắc, MCS và Chương Trình ILS. Là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu, quý vị phải cung cấp Bản Qui Tắc cho từng Đơn Vị Sản Xuất của mình và đảm bảo rằng các Đơn Vị Sản Xuất của quý vị hoàn toàn hiểu hết các yêu cầu và quy định của Disney

5: Khắc phục các vi phạm quy định về tuân thủ và dừng sản xuất nếu cần:

Một trong những điều kiện để tiếp tục được sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất là quý vị, cũng như các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đang sử dụng Đơn Vị Sản Xuất đó, phải xử lý các vi phạm MCS trong vòng các thời hạn được quy định cụ thể trong Chương Trình ILS. Quý vị cũng phải khuyến khích việc cải thiện điều kiện làm việc và việc tuân thủ đầy đủ Bản Qui Tắc.

6: Thông báo kịp thời cho Disney về những thay đổi của đơn vị sản xuất:

Quý vị phải thông báo cho Disney một cách kịp thời (và trong vòng không quá 30 ngày) khi quý vị (1) dừng sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất vì bất kỳ lý do nào và không có ý định hợp lý về việc sẽ sử dụng Đơn Vị Sản Xuất đó trong vòng 12 tháng,

Lợi ích của chương trình Disney ILS

Chương trình ILS giúp thúc đẩy nơi làm việc an toàn và toàn diện ở bất cứ nơi nào sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất. Nhóm ILS bao gồm hơn 100 người tại 12 quốc gia tập trung vào việc phát triển chính sách, giáo dục, giám sát, khắc phục, tham gia và liên lạc với các bên liên quan bên ngoài.

  • Điều kiện làm việc tại các nhà máy sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Disney ILS được được ổn định và phát triển bền vững.
  • Người lao động được thoải mái và an tâm về các chế độ phúc lợi và đạo đức khi làm việc trong các nhà máy trong chuỗi cung ứng.
  • Chương trình Disney ILS giúp thống nhất và quản lý toàn diện trong chuỗi cung ứng các nhà máy mang thương hiệu Disney được tốt hơn.

Nhà phân tích ILS đã báo cáo cho người quản lý và là điểm liên lạc chính cho tất cả người được cấp phép / Nhà cung cấp / Đơn vị kinh doanh trong thị trường có liên quan. Nhà phân tích ILS chịu trách nhiệm truyền đạt các yêu cầu của chương trình ILSS cho các đơn vị kinh doanh nội bộ, giải quyết các mối quan tâm liên quan đến ILS do các liên hệ của đơn vị kinh doanh và nhà cung cấp, cung cấp và giải thích các phát hiện kiểm toán liên quan đến truyền thông của ILS, hỗ trợ phát triển và thực hiện báo cáo, duy trì nhà máy và giấy phép chính xác / thông tin nhà cung cấp trong cơ sở dữ liệu ILS.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *